Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Constanța: Exponatul lunii aprilie 2024 la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța – Statuete de teracotă descoperite la Tomis

18 aprilie @ 08:00 - 17:00 EEST

Exponatul lunii aprilie 2024 – Inscripție cu numele lui Poseidon Helikonios
Stelă votivă de marmură descoperită la Tomis în 2021 în cursul lucrărilor de reabilitare a clădirii Comandamentului Flotei Maritime. Piesa face parte dintr-un grup de patru stele votive cu conținut asemănător : preoți ai zeului Poseidon Helikonios donează o sumă fixă de 10 stateri de aur. Epicleza Helikonios, care însoțește numele zeului, derivă de la numele orașului Helike din Achaia (Grecia), unde funcționa încă din perioade preistorice un sanctuar al zeului.
Poseidon Helikonios este venerat mai ales în mediul ionian, cultul lui fiind atestat în orașe din Grecia, Asia Mică și Marea Neagră (la Sinope, Histria, Tomis și Pantikapaion). Toate cele patru stele descoperite recent la Tomis datează din sec. III a. Chr.
Stela care face obiectul prezentării noastre nu mai păstrează partea inferioară și baza. În partea superioară prezintă mici zgârieturi iar acroterele din colțurile frontonului lipsesc. Piesa se distinge prin elemente proprii de decor: kymation ionic în chenar la baza frontonului și două rozete în câmpul inscripției:
Textul inscripției:
Μῆνις Κτησίου Ποσειδῶνος Ἑλικωνίου ἱερησάμενος ἀνέθηκε χρυσοῦς δέκα.
Traducere:
Menis, fiul lui Ktesias, a dedicat zece stateri de aur după ce a fost preot al lui Poseidon Helikonios.
Cei 10 stateri de aur menționați în inscripție puteau reprezenta o sumă de bani sau valoarea în aur a unui obiect consacrat zeului (coroană, sculptură sau oricare alt obiect votiv). Donația o făcea preotul în nume personal în timpul exercitării funcției sacerdotale sau imediat după aceasta (dacă admitem ipoteza datării celor patru inscripții la date succesive în cursul sec III a. Chr.)
Nu înlăturăm nici ipoteza inscripționării stelelor la aceeași dată (în același an), iar sumele ar putea reprezenta contribuții egale în vederea unei acțiuni comune o amenajare specială consacrată zeului (sau repararea uneia deja existente) organizarea unei sărbători sau a unui concurs public etc.
Poseidon Helikonios deschide seria divinităților tomitane din perioada autonomă, documentate până acum de inscripții din secolele II – I a. Chr./ I p. Chr. (Apollon, Cybela, Isis, Dioscurii, Demetra, Sarapis, Dionysos) Datorită noilor descoperiri epigrafice importanța cultului lui Poseidon (în mod special a lui Poseidon Helikonios) devine semnificativă la Tomis, oraș cu vocație recunoscută maritimă și comercială. Un edificiu de cult al lui Poseidon la Tomis trebuie să se fi aflat într-o zonă apropiată locului în care au fost descoperite cele patru inscripții.
Inscription with the name of Poseidon Helikonios
Votive marble stela discovered at Tomis in 2021 during the renovation works of the Maritime Fleet Command building. The piece is part of a group of four votive stelae with similar content: priests of the god Poseidon Helikonios donate a fixed sum of 10 gold staters. The epiclesis Helikonios, which accompanies the name of the god, derives from the name of the city of Helike in Achaia (Greece), where a sanctuary of the god functioned since prehistoric times.
Poseidon Helikonios was worshiped especially in the Ionian environment, his cult being attested in cities in Greece, Asia Minor and the Black Sea (in Sinope, Histria, Tomis and Pantikapaion). All four steles recently discovered at Tomis date from the 3rd century B.C.
The stele that is the subject of our presentation no longer retains the lower part and the base. In the upper part it has small scratches and the acroters in the corners of the pediment are missing. The piece is distinguished by its own decorative elements: ionic kymation in the border at the base of the pediment and two rosettes in the field of the inscription:
Text of the inscription:
Μῆνις Κτησίου Ποσειδῶνος Ἑλικωνίου ἱερησάμενος ἀνέθηκε χρυσοῦς δέκα.
Translation:
Menis, son of Ktesias, dedicated ten gold staters after serving as priest of Poseidon Helikonios.
The ten gold staters mentioned in the inscription could represent a sum of money or the gold value of an object consecrated to the god (crown, sculpture, or any other votive object). The donation was made by the priest in his personal name during the exercise of the sacerdotal function or immediately after it (if we accept the hypothesis of the dating of the four inscriptions to successive dates during the 3rd century B.C.)
We also do not rule out the hypothesis that the steles were inscribed on the same date (in the same year), and the amounts could represent equal contributions towards a common action a special arrangement dedicated to the god (or the repair of an already existing one) the organization of a celebration or a public competition, etc.
Poseidon Helikonios opens the series of Tomitan divinities from the autonomous period, documented so far by inscriptions from the 2nd – 1st centuries B.C. / 1st A.D. (Apollon, Cybela, Isis, Dioscuri, Demetra, Sarapis, Dionysos). Thanks to new epigraphic discoveries the importance of the cult of Poseidon (especially of Poseidon Helikonios) becomes significant at Tomis, a city with a recognized maritime and commercial vocation. A cult edifice of Poseidon at Tomis must have been in an area close to where the four inscriptions were discovered.
Dr. Livia BUZOIANU
Dr. Maria BOLOCAN

Organizer

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
View Organizer Website

Venue

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
Piața Ovidiu, 12
Constanța, Constanța 900745 Romania
+ Google Map
View Venue Website