Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Constanța: Exponatul lunii martie 2024 la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța – Statuete de teracotă descoperite la Tomis

3 martie - 31 martie

Exponatul lunii martie 2024 Statuete de teracotă descoperite la Tomis
În luna decembrie a anului 2023 a fost efectuată o cercetare arheologică preventivă pe strada Labirint din municipiul Constanța, unde a fost documentată o mică parte a necropolei de vest a anticului Tomis, cu această ocazie fiind cercetate 35 de morminte.
În unul dintre aceste morminte, M15, datat în secolul al II-lea p.Chr., alături de alte elemente ale inventarului funerar (castron, opaiț, vas miniatural de sticlă, vas globular de sticlă, pahar fragmentar din sticlă și 6 mărgele), au fost descoperite și două statuete de teracotă, fiecare cu reprezentarea identică a două personaje feminine.
Cele două mici statuete au fost realizate din lut și arse în cuptor, fiind probabil opera aceluiași tipar. Din punct de vedere iconografic, ele poartă imaginea părții superioare a corpului unor personaje feminine, așezate pe un tron cu spătar și mânere, unite din zona șoldurilor și până la umăr.
Acestea sunt îmbrăcate cu o tunică decoltată și strânsă sub sâni, fiind decorate cu coliere în jurul gâtului și având o coafură cu cărare pe mijloc și coc la ceafă, împodobită cu diademe triunghiulare, înalte. Reprezentarea este una de bună calitate, detaliată, fiind vizibile șuvițele părului, buzele fine, nasul drept și ochii migdalați ai personajelor.
Literatura de specialitate a identificat acest tip de statuetă drept reprezentarea Demetrei și a fiicei sale Kore – Persephone.
Mitologia antică o identifică pe Demetra ca fiind zeița care patronează, în principal, agricultura, recoltele, grânele și fertilitatea solului, extinzându-și protecția asupra sănătății, căsătoriei și nașterii ușoare și fiind una dintre zeitățile care are putere și în lumea de dincolo.
Ea este fiica titanului Cronos și a soției sale Rhea, soră cu Zeus, Hades, Poseidon, Hera și Hestia. Ca și restul fraților ei, a fost înghițită de tatăl său la naștere și salvată de către fratele său Zeus. Cu el, Demetra o va avea pe Kore – Persephone, ea însăși o zeiță a vegetației și fertilității.
Legenda despre cele două divinități povestește că, având acordului lui Zeus, Hades a răpit-o pe Persephone și a dus-o în lumea de dincolo, pentru a fi regină. Demetra a căutat-o în zadar pe fiica sa și a cerut tuturor zeilor să-i spună unde poate fi aceasta. Din păcate, nici unul dintre zei nu s-a încumetat să-i răspundă mamei, deși cu toții văzuseră ceea ce se întâmplase. Singurul care s-a îndurat de durerea ei a fost Helios – soarele. Acesta a văzut scena răpirii, din carul său solar cu care traversa bolta cerească. După ce Helios i-a povestit, Demetra l-a rugat pe Zeus să-i poruncească lui Hades să o înapoieze pe fiica sa, însă rugămințile și lacrimile ei nu au fost ascultate. Prin urmare, zeița a decretat că, dacă fiica ei nu îi va fi înapoiată, pe pământ nu va mai crește nimic, oamenii și animalele vor muri de foame, iar zeii vor dispărea în lipsa rugilor muritorilor și întreaga lume se va sfârși. Și așa a venit seceta și nimic nu mai creștea pe pământ. Nu mai existau flori, fructe și grâne, animalele au început să moară iar oamenii l-au rugat fierbinte pe Zeus să o asculte pe Demetra. Din Olimp, Zeus i-a poruncit lui Hades să o înapoieze pe Persephone, mamei sale. Însă, în nefericirea ei, fiica Demetrei mâncase semințe de rodie, singurul fruct pe care-l găsise pe tărâmul lui Hades și astfel soarta ei a fost pecetluită. Legile zeilor spuneau că oricine mânca în lumea de dincolo, trebuia să rămână acolo pe veci. Pentru a o îndupleca pe Demetra și astfel să salveze omenirea, Zeus a decretat că Persephone va sta cu mama sa jumătate din an, iar cealaltă jumătate cu Hades – soțul său, în împărăția morților. Și astfel, legenda spune că au fost instituite anotimpurile. Primăvara, când Kore – Persephone se întoarce la mama sa, natura revine la viață, apar primele flori, pomii și grânele încep să crească, oamenii și animalele se veselesc împreună cu Demetra. Toamna, când fiica se întoarce în împărăția soțului său, mama se întristează și natura moare în așteptarea primăverii ce va veni.
Având în vedere legenda care ne vorbește despre iubirea dintre mamă și fiică, prezența celor două statuete în mormântul de la Tomis se poate explica foarte ușor. Este în mod clar vorba despre un mormânt de femeie, căreia pentru a-i ușura trecerea în lumea de dincolo, cei dragi i-au pus cele două mici statuete, un simbol al dragostei neînvinse care luptă cu moartea și luminează calea sufletului prin întunericul rece, spre renaștere.
Statuetele pot fi admirate la sediul instituției, din Piața Ovidiu, nr. 12, Constanța.
La începutul primăverii, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța vă dorește tuturor o primăvară fericită și cu multă dragoste, iar mamelor și fiicelor lor le urează un an cu multă sănătate și fericire și le mulțumește pentru că ele ne fac viața mai frumoasă!
La mulți ani, doamnelor și domnișoarelor!
In December 2023, a preventive archaeological research was carried out on Labirint street from Constanța, where a small part of the western necropolis of ancient Tomis was documented, with 35 graves being investigated.
In one of these graves, M15- dated to the 2nd century A,D., along with other items of the funerary inventory (a bowl, a lamp, miniature glass vessel, globular glass vessel, fragmentary glass cup and 6 beads), two terracotta statuettes were also discovered, each with the identical representation of two female characters.
The two small statuettes were made of clay, which was fired in the kiln, probably being worked in the same mold. From an iconographic point of view, they bear the image of the upper part of the body of female characters, seated on a throne with a back and handles, joined from the hips to the shoulder.
They are dressed in a low-cut tunic tight under the breasts, decorated with necklaces around the neck and having a hairstyle with a parting in the middle and a bun at the back of the head, decorated with high triangular diadems. The representation is of good quality, with many details, the strands of hair, fine lips, straight nose and almond eyes of the characters are visible.
Specialized literature has identified this type of statuette with double representation, as the representation of Demeter and her daughter Kore-Persephone.
Ancient mythology identifies Demeter as the goddess who mainly patronizes agriculture, crops, grains and soil fertility, extending her protection over health, marriage and healthy birth, being one of the deities who also has power in the underworld.
She is the daughter of the titan Cronus and his wife Rhea, sister to Zeus, Hades, Poseidon, Hera and Hestia. Like the rest of her siblings, she was swallowed by her father at birth and saved by her brother Zeus. With him, Demeter will have Kore-Persephone, herself a goddess of vegetation and fertility.
The legend of the two of them, tells us that, with the consent of Zeus, Hades kidnapped Persephone and took her to the underworld to become his queen. Demeter searched in vain for her daughter and asked all the gods to tell her where she could be. Unfortunately, none of the gods dared to tell the mother what had happened to her daughter, although they all saw Hades. The only one who felt sorry for the mother’s pain was Helios. He saw the scene of the abduction, from his solar chariot with which he crossed the sky. After hearing what Helios told her, Demeter asked Zeus to command Hades to return her daughter, but her pleas and tears were in vain. Therefore, the goddess decreed that if her daughter was not returned, nothing would grow on the earth, people and animals would starve, and the gods would disappear without the prayers of mortals, and the whole world would end. And so, the drought came and nothing grew on the earth, there were no more flowers, fruits and grains, the animals began to die and the people fervently begged Zeus to listen to Demeter. Zeus asked Hades to return Persephone to her mother. But in her misfortune, Persephone had eaten pomegranate seeds, the only fruit she had found in the realm of Hades, and so she had to remain in the underworld. The laws of the gods said that whoever ate in the afterlife, had to stay there forever. In order to pacify Demeter and save the people, Zeus decreed that Persephone would spend half the year with her mother, and the other half with her husband Hades, in the realm of the dead. And thus, legend has it, the seasons were instituted. In the spring, when Kore-Persephone returns to her mother, nature returns to life, the first flowers appear, trees and grains begin to grow, and people and animals rejoice with Demeter. In autumn, when she returns to her husband’s kingdom, the mother grieves and nature dies in anticipation of the coming spring.
Considering the legend related to the love between mother and daughter, the presence of the two statuettes in the tomb from Tomis can be easily explained. It is clearly a grave of a woman, to whom, in order to facilitate her passage to the afterlife, her loved ones placed the two small statuettes, as a symbol of the love who fight death and illuminate the path of the soul through the cold darkness, to the rebirth.
The two statuettes can be admired at the institution’s headquarters, from Piața Ovidiu, no. 12, Constanta.
At the beginning of spring, the Museum of History and Archaeology in Constanța wishes you all a happy spring, full of love! We also wishes mothers and their daughters a year full of health and happiness and thanks them for making our lives more beautiful!
Happy birthday to all young ladies and ladies!

Details

Start:
3 martie
End:
31 martie
Event Categories:
,
Website:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=986267843009589&set=a.596839911952386

Organizer

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
View Organizer Website

Venue

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
Piața Ovidiu, 12
Constanța, Constanța 900745 Romania
+ Google Map
View Venue Website