Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Sibiu: Expoziţia Sunny Day at Hanging Rock, artist Dan Voinea, Muzeul de Artă Contemporană

19 octombrie, 2023 - 26 noiembrie, 2023

Expoziţia: Sunny Day at Hanging Rock
Artist: Dan Voinea
Locul desfășurării: Muzeul de Artă Contemporană (Sibiu, Str. Tribunei, Nr. 6)
Perioada: 19.10 – 26.11.2023
Curatori: Valentin Trifescu şi Raluca Cobuz
Vernisaj: 19 octombrie 2023, ora 14:00
Ciclul de picturi intitulat Sunny Day at Hanging Rock face trimitere în mod explicit la cartea scriitoarei australiene Joan Lindsay, Picnic at Hanging Rock, care a fost ecranizată până în prezent de două ori. Intriga romanului este dată de dispariţia inexplicabilă a trei fete, care au participat la un picnic organizat de institutoarea lor, în anii 1900. Cele unsprezece pânze semnate de Dan Voinea, realizate în tehnica ulei pe pânză, reiau tema picnicului, dar o transpun cândva în anii ’60-’80 ai secolului trecut. Aceeași metodă de travestire în haine contemporane a unor teme (stră)vechi a fost aplicată şi de Pier Paolo Pasolini, la începutul filmului său Oedip rege.
Picturile lui Dan Voinea sunt asemenea unor instantanee fotografice care surprind membrii unei familii în momentele de loisir.
Text: Valentin Trifescu
LOCUL DE NEÎNTALNIRE
Preocuparea lui Dan Voinea pentru un discurs critic la adresa sistemului de existență din societățile contemporane este deja bine cunoscută. Temele sale predilecte țintesc criza de sens și de miză și starea de captivitate a condiției umane în medii tot mai artificiale. Autenticitatea potențială e strivită și dezamorsată, îngropată în artefacte, iar lucrările lui surprind această irosire, această mișcare absurdă și fără orizont a individului prin vidul generat de angrenajele sociale. Temele obsedat-inevitabile ale momentului: alienarea, distanța abisală dintre conștiința individuală și modurile de conviețuire și subzistență, nostalgia unei naturi devenite inaccesibilă, orbirea de sine, discontinuitatea și fragmentaritatea traseelor biografice care nu pot alcătui un destin, accidentalul devenit unitate de măsură a interacțiunii umane descriu orbita căutărilor artistului din ultimul deceniu. Seria Sunny Day at Hunging Rock surprinde instantanee ale însingurării, ale neîntâlnirii, în cadrul unei atmosfere aparent idilice, în care personajele par încărcate de energii solare. Dar nu există nicio legătură între ele, niciun element unificator, relațional, fiecare e prins într-un univers paralel. Lucrările lui Dan Voinea decantează tema înstrăinării, în cheie contemporană, construind alegorii vizuale în care reveria diurnă e subminată de interferențe ale mediului virtual, care o bruiază, o infestează și parazitează. Cea care dispare, prin destrămare lentă, în lucrările lui nu e o întrupare anume, o prezență umană, ci însăși existența reală. Imaginarul uman e corupt, colonizat de efectele vizuale produse prin simulări tehnologice. Culorile, strident și ostentativ artificiale și într-o paletă redusă, vorbesc despre încercarea omului contemporan de a produce o natură secundă sau de a „cosmetiza” și „retușa” ordinea naturală și eșuează în a emite doar schematizări sterile, golite de seve. Chiar și tonurile calde au ceva metalic, agresiv, distant, un nefiresc maladiv. Realitatea naturală e invadată de artificial, mumificată. Instantaneele nu sunt imortalizări, asemeni fotogramelor încremenite în timp, ci ipostazieri ale unor fragmente situaționale descompuse la nivel de nucleu comunicant, reduse la expresii mecanice, reproduse fără să mai aibă o greutate existențială, un element vital apt să provoace reacții sensibile. Artistul face aluzie în acest fel la mecanicitatea și gratuitatea și lipsa de substanță, la „insuportabila ușurătate” a miliardelor de instantanee expulzate în fiecare moment în rețelele virtuale. Nu sunt reproduceri ale unui moment-viu, ci copii ale unor copii ale unor copii ale acestuia. Ideea artistului, în concordanță cu viziunea lui Jean Baudrillard din „Simulacra”, dezvăluie critic faptul că în mediile contemporane, imaginea, în loc să deschidă porțile percepției spre aprofundarea dimensiunilor mai adânci ale realității, făcând invizibilul vizibil, așa cum se întâmpla în alte veacuri când arta era calea spre introspecție și epifanii, a ajuns să obtureze accesul la realitatea sensibilă, ele truchează și denaturează, închid percepția, o manipulează.
Text: Ilinca Bernea
/EN/
Exhibition: Sunny Day at Hanging Rock
Artist: Dan Voinea
Venue: Museum of Contemporary Art (Sibiu, 6 Tribunei Street)
Period: 19.10 – 26.11.2023
Curators: Valentin Trifescu and Raluca Cobuz
Opening: October 19, 2023, at 2 p.m.
The cycle of paintings entitled Sunny Day at Hanging Rock explicitly refers to the Australian writer Joan Lindsay’s book, “Picnic at Hanging Rock”, which has been adapted to film twice by now. The plot of the novel is set around the unexplained disappearance of three girls who attended a picnic organised by their schoolteacher in the 1900s. Dan Voinea’s eleven oil paintings on canvas take up the theme of the picnic, but take it back to the 1960s and 1980s. Pier Paolo Pasolini used the same method of dressing (foreign) themes in contemporary clothes at the beginning of his film Oedipus the King.
Dan Voinea’s paintings are like photographic snapshots capturing family members at leisure.
Text: Valentin Trifescu
ENCOUNTERLESS
Dan Voinea’s preoccupation with a critical discourse on the system of existence in contemporary societies is already well known. His favourite themes target the crisis of meaning and stake and the captivity of the human condition in increasingly artificial environments. Potential authenticity is crushed and defused, buried in artifacts, and his works capture this waste, the absurd and horizonless movement of the individual through the vacuum generated by social gears. Obsessive-inevitable themes of the moment: alienation, the abysmal distance between individual consciousness and the actual modes of coexistence and subsistence, nostalgia for a nature that has become inaccessible, self-blindness, the discontinuous and fragmented biographical paths that cannot form a destiny, the accidental becoming the common-sense measure for human interactions describe the orbit of the artist’s demarches in the last decade. The Sunny Day at Hanging Rock series captures snapshots of loneliness, of non-encounters, in a seemingly idyllic atmosphere, where the characters seem charged with solar energies. But there is no connection between them, no unifying, relational element, each is trapped in a parallel universe. Dan Voinea’s works decant the theme of estrangement in a contemporary key, building visual allegories in which day reveries are undermined by the interference of the virtual environment, which jams, infests and parasitizes it. What disappears, through slow disintegration, in his works is not a specific incarnation, a human presence, but real existence itself. The human imagination is corrupted, colonized by the visual effects produced by technological simulations. The colours, garishly and ostentatiously artificial and in a reduced palette, speak of contemporary man’s attempt to produce a second nature or to “cosmeticize” and „retouch” the natural order and ends by emitting only sterile schematizations, emptied of sap. Even the warm tones have something metallic, aggressive, distant, something uncanny, a shade of sickness.
Natural reality is invaded by the artificiality: mummified. Snapshots are not immortalizations, like frames frozen in time, but hypostasis of some situational frames decomposed at level of communicating core, reduced to mechanical expressions, reproduced without any existential weight or any vital element able to cause sensitive reactions. In this way, the artist alludes to the mechanicity, inconsistency and lack of substance, to the “unbearable lightness” of the billions of snapshots expelled every moment in virtual networks. They are not reproductions of a vivid moment, but copies of copies of copies of it. The idea of the artist, in line with the vision of Jean Baudrillard in “Simulacra”, critically reveals the fact that in contemporary environments, the image, instead of opening the doors of perception to delve into the deeper dimensions of reality, making the invisible visible, as happened in other ages when art was the path to introspection and epiphanies, it ended up blocking the access to sensible reality, they fake and distort the perception, manipulate it.
Ilinca Bernea

Details

Start:
19 octombrie, 2023
End:
26 noiembrie, 2023
Event Category:

Organizer

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
View Organizer Website

Venue

Muzeul de Artă Contemporană – Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Str. Tribunei, Nr. 6
Sibiu, Sibiu Romania
+ Google Map
View Venue Website