Încarc Evenimente

INVITAȚIE LA CONTRIBUŢII/CALL FOR PAPER: Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice VII/2021

Date 14 aprilie - 30 septembrie
INVITAȚIE LA CONTRIBUŢII/CALL FOR PAPERS
Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice VII/2021
Muzeul Municipiului Bucureşti lansează apel la contribuții pentru numărul al VII-lea al Revistei de Cercetări Arheologice şi Numismatice, care îşi propune să valorifice prin publicare cercetarea în următoarele domenii: arheologie, numismatică, medalistică, heraldică, sigilografie, faleristică, gliptică şi metrologie.
Termenul limită pentru trimiterea articolelor către redacţie este 30 septembrie 2021. Normele editoriale sunt prezentate mai jos. În speranţa unui răspuns pozitiv din partea dumneavoastră şi a unei colaborări de lungă durată, aşteptăm contribuţiile originale şi inedite, care nu au mai fost propuse spre publicare în acelaşi timp într-o altă revistă/volum, pe adresa de poştă electronică rcan@muzeulbucurestiului.ro
Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice reprezintă un spațiu de dezbatere ştiinţifică la care pot participa specialişti din domeniile menționate şi este deschisă unui spectru larg de abordări, metode şi perspective, pentru studiile care valorifică cercetarea de teren dar şi pentru cele teoretice. Oferim posibilitatea publicării în paginile RCAN, a unor studii, articole, rapoarte de cercetare, discuţii, note și recenzii asupra apariţiilor recente de literatură ştiinţifică de specialitate, în limba română sau într-o altă limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană), cadrul cronologic întinzându-se de la paleolitic până la secolul XX. Pe lângă tipul de contribuţii amintite, revista îşi propune de asemenea să găzduiască în paginile sale articole de sinteză sau studii de detaliu privind diverse categorii de artefacte.
Muzeul Municipiului Bucureşti are un trecut impresionant în ceea ce priveşte preocuparea specialiştilor care de-a lungul timpului au lucrat în cadrul instituţiei, pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor istorice, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice înscriindu-se în acest efort. Numărul al VII-lea al revistei va fi lansat în luna ianuarie 2022.
NORMELE DE ÎNTOCMIRE A LUCRĂRILOR
DESTINATE PUBLICĂRII
Colegiul de Redacţie al Revistei de Cercetări Arheologice şi Numismatice va întâmpina cu interes egal contribuţiile colegilor arheologi și numismați, dar şi ale specialiştilor din domeniile înrudite, cu potenţial de integrare în cunoaşterea istorică.
În condiţiile în care, respectând rigorile de expresie academice, lucrările transmise Colegiului de Redacţie îşi propun să transmită rezultate ale unor cercetări originale, să supună dezbaterii opinii, teme şi abordări inovative în domeniul arheologiei şi numismaticii, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice va fi onorată să-şi ofere paginile pentru găzduirea lor.
Lucrările, redactate în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză sau germană), vor fi transmise redacţiei în format electronic, într-un singur folder, arhivat, care să conţină textul, cu următoarele caracteristici:
– format pagină 24 × 17 cm;
– font Times New Roman;
– titlu, autor, articol – 11 pt., la un rând, pe o singură coloană;
– rezumat bilingv – 11 pt, italic.
– notele de 9 pt., numerotate de la 1-n, la subsolul paginii;
Toate materialele trebuie redactate în program MS Office Word. Pentru situaţia în care se folosesc caractere speciale (greceşti, slavone) autorul va ataşa corespondenţei de e-mail fonturile utilizate.
Lucrarea va fi însoțită în mod obligatoriu de:
-Titlul tradus în limba engleză/franceză/germană, în cazul lucrărilor redactate în limba română;
-Un rezumat de minimum 150 de cuvinte în limba română şi tradus în limba engleză/franceză/germană;
-Cel puțin cinci cuvinte cheie în limba română şi limba engleză/franceză/germană;
-Date despre autor(i) redactate după următorul model: Nume, Prenume; funcție/specializare; afiliere instituțională; e-mail;
-Lucrarea scrisă (fără ilustrații) în format MS Word;
-Lista ilustrațiilor (bilingvă; sub fiecare ilustrație se vor prezenta problemele de copy-right, dacă există);
-Figurile şi planşele trebuie la rândul lor trimise individual, în formă electronică, la o rezoluție cât mai mare (min. 300 dpi). De fiecare dată se va indica, pentru fiecare dintre ele, numărul figurii, numărul imaginii în cadrul planșei. Pentru planşe numerotarea va fi continuă, de la 1-n, fără a se reîncepe la fiecare planșă (ex: pl. I, nr. 1-10, pl. II, nr. 11-20). Fotografiile obiectelor trebuie să fie la scara 1:1, indicându-se de fiecare dată, dacă este cazul, creşterea scalei (2x sau mai mult). Altfel, trebuie inclusă o scară. Este esențial ca prelucrarea digitală a acestor fotografii (în Adobe Photoshop, Corel Draw, etc) să fie una cât mai bună;
-Planșele trebuie să aibă dimensiunea maximă corespunzatoare oglinzii paginii revistei RCAN (20 × 14 cm)
-Lista bibliografică, la finalul corpului lucrării;
-Lista abrevierilor.
Sistemul de citare va fi realizat prin intermediul notelor de subsol și va avea următoarea structură:
Carte
-Notă: Tomescu 2004, p. 57.
-Bibliografie (la sfârșitul textului): Iulia Tomescu: Studiul resturilor lemnoase în arheologie. Paleoecologie şi Paleoetnografie, Târgovişte, 2004.
Articol
-Notă: Nicolae 2010, p. 79.
-Bibliografie (la sfârșitul textului): E. Nicolae: Un tezaur din vremea lui Mircea cel Bătrân descoperit la Titu, SCN, I (XIII), 2010, p. 69-83.
Articol în volum colectiv
-Notă: Soficaru 2017, p.25.
-Bibliografie: A. D. Soficaru 2017: Pathological conditions of the human skeleton from Climente II Cave, Romania, în M. Mărgărit și A. Boroneanț (eds.), From Hunter-Gatherers to Farmers. Human adaptations at the end of the Pleistocene and the first part of the Holocene, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2017, p. 25-43.
Sursă online
-Notă: Ionescu 2015, online.
-Bibliografie, N. Ionescu 2015: La granița dintre bine și rău, link web, accesat la data (link-ul web se transcrie integral).
Notele vor fi trecute la subsolul paginilor, numerotate de la 1 la n în cadrul întregii lucrări.
În cazul în care un autor are mai multe publicații citate din același an, diferențierea se va face folosind a, b, c etc.
Textul notei se va repeta de fiecare dată, chiar și dacă autorul și lucrarea citată sunt aceleaşi.
Referințele multiple într-o singură notă se vor aranja cronologic.
Adresa de expediere a articolelor: rcan@muzeulbucurestiului.ro
Eventuale modificări ale normele de întocmire a lucrărilor destinate publicării în Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice vor putea fi consultate pe rcan.muzeulbucurestiului.ro, pagina web a revistei.
CALL FOR PAPERS
The Bucharest Municipality Museum launches a call for papers for the 7th number of Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, which aims to capitalize on the following fields of research: archeology, numismatics, medals, heraldry, sigillography, phaleristics, glyptics and metrology.
The submission deadline is September 30, 2021. The editorial standards are presented below. Hoping for a positive response, we expect original and unpublished contributions, which were not submitted at the same time for other magazines/volumes, at the following email address: rcan@muzeulbucurestiului.ro
Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice represents a space of scientific debate where specialists in the aforementioned domains can participate and it is open to a wide spectrum of approaches, methods and perspectives of studies that capitalize on field research but also on theoretical research. We offer the possibility of publishing studies, articles, research reports, discussions, notes and reviews of recent scientific literature, in Romanian or in international languages (English, French, German), the chronological timeframe spanning from the Paleolithic age to the 20th century. Besides the said types of contributions, the magazine also aims to host in its pages synthesis essays or detail studies on various categories of artifacts.
The Bucharest Municipality Museum has an impressive past regarding the preoccupation of specialists, which worked throughout time within the institution, to disseminate the results of historical research, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice enrolling in this effort. The 7th number of the magazine will be launched in January 2022.
GUIDELINES FOR AUTHORS
The Editorial Board of the Journal of Archaeological and Numismatic Research will welcome with equal interest the contributions of archaeologists and numismatists, but also of specialists in related fields, with potential for the integration into historical knowledge.
Given that, respecting the rigours of academic expression, the papers submitted to the Editorial Board aim to transmit results of original research, to debate innovative opinions, topics and approaches in the field of archaeology and numismatics, the Journal of Archaeological and Numismatic Research will be honoured to offer its pages for their hosting.
The papers, written in Romanian or in an international language (English, French or German), will be sent to the editorial office in electronic format, in a single folder, archived, containing the text, with the following characteristics:
– page format 24 × 17 cm;
– font Times New Roman;
– title, author, article – 11 pt., single spaced, one column;
– bilingual abstracts – 11 pt., Italic.
– footnotes 9 pt., numbered 1-n, at the bottom of the page;
All materials must be written in MS Office Word. For the situation in which special characters are used (Greek, Slavonic) the author will attach to the e-mail correspondence the fonts used.
The paper must be accompanied by:
– The title translated into English / French / German, in the case of papers written in Romanian.
– A summary of at least 150 words in Romanian and translated into English / French / German;
– At least five keywords in Romanian and English / French / German;
– Data about the author(s) written according to the following model: Name, Surname; position / specialization; institutional affiliation; e-mail;
– Written paper (without illustrations) in MS Word format;
– List of illustrations (bilingual; under each illustration the copy-right issues will be presented, if any);
– The figures and drawings must in turn be sent individually, in electronic form, at a resolution as high as possible (min. 300 dpi). Each time and for each of them, the number of the figure, the number of the image in the drawing will be indicated. For the plates, the numbering will be continuous, from 1 to n, without starting again at each plate. (e.g. pl. I, nos. 1-10, pl. II, nos. 11-20). Photographs of objects must be at 1: 1 scale, indicating, if necessary, an increase in scale (2x or more). Otherwise, a drawn scale should be included. It is essential that the digital processing of these photos (in Adobe Photoshop, Corel Draw, etc.) is as good as possible;
– Plates must be the maximum size corresponding to the mirror of the RCAN journal page (20 × 14 cm);
– Bibliographic list, at the end of the body of the paper;
– List of abbreviations.
The citation system will be made through footnotes and will have the following structure:
Book
-Footnote: Tomescu 2004, p. 57.
– Bibliography (at the end of the text): Iulia Tomescu: Studiul resturilor lemnoase în arheologie. Paleoecologie şi Paleoetnografie, Târgovişte, 2004.
Articles
– Footnote: Nicolae 2010, p. 79.
– Bibliography (at the end of the text): E. Nicolae: Un tezaur din vremea lui Mircea cel Bătrân descoperit la Titu, SCN, I (XIII), 2010, p. 69-83.
Article in collective volume
– Footnote: Soficaru 2017, p.25.
– Bibliography (at the end of the text): A. D. Soficaru 2017: Pathological conditions of the human skeleton from Climente II Cave, Romania, în M. Mărgărit și A. Boroneanț (eds.), From Hunter-Gatherers to Farmers. Human adaptations at the end of the Pleistocene and the first part of the Holocene, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2017, p. 25-43.
Online source
– Footnote: Ionescu 2015, online.
– Bibliography (at the end of the text): N. Ionescu 2015: La granița dintre bine și rău, web link, accessed at date (web link is transcribed in full).
The notes will be placed at the bottom of the pages, numbered from 1 to n throughout the paper.
Where an author has several publications from the same year, distinguish them as a, b, c, etc.
The text of the footnote will be repeated each time it is used, even if the author and the cited work are the same.
Multiple references in a single note will be arranged chronologically.
Article mailing address: rcan@muzeulbucurestiului.ro

Detalii

Începe:
14 aprilie
Se termină:
30 septembrie
Eveniment Category:

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*