Încarc Evenimente
Expoziţia de pictură „DESPRE ARTĂ ȘI RĂZBOI. armEGOrte”
Artist: Ilie Mitrea
Locul de desfășurare: Muzeul Orașului Oradea-Complex Cultural, Palatul Princiar, Cetatea Oradea, etaj 2.
Perioada: 22 martie 2021 – 15 mai 2021
Curatori: Diana Iancu (Muzeul Orașului Oradea) şi dr. Alexandru Constantin Chituţă (Muzeul Naţional Brukenthal)
Colaboratori: Muzeul Național Brukenthal şi Asociația Culturală Pictor Octavian Smigelschi
Muzeul Orașului Oradea – Complex cultural în colaborare cu Muzeul Național Brukenthal și Asociația Culturală Pictor Octavian Smigelschi deschid în data de 22 martie 2021 în Palatul Princiar din Cetatea Oradea expoziția de artă contemporană intitulată Despre artă și război. armEGOrte, a artistului sibian Ilie Mitrea.
Curatorii expoziției Diana Iancu (Muzeul Orașului Oradea-Complex Cultural) și Alexandru Constantin Chituță (Muzeul Național Brukenthal) promit vizitatorilor o expoziție în care vor putea explora personaje renumite ale istoriei și culturi diferite. Expoziția propune publicului tema războiului. Opusul războiului nu este pacea, ci dialogul. Suntem invitați să reflectăm asupra conflictelor nu la un nivel pur istoric, ci într-un mod mai larg, artistic și poetic, personal și colectiv, estetic și etic. Aceasta este o expoziție care nu urmează un criteriu cronologic și, prin urmare, intenționează să sublinieze contemporaneitatea absolută a fiecărei lucrări, într-o temă mereu prezentă, precum cea a războiului.
Artistul sibian Ilie Mitrea își împarte timpul între activitatea de restaurator la Laboratorul de restaurare al Muzeului Național Brukenthal și în atelierul său, unde își pune cu ajutorul culorilor în ulei sentimentele și gândurile sale.
Ilie Mitrea este absolvent al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, secția pictură și doctor în arte plastice cu o lucrare alcătuită sub îndrumarea prof. univ. dr. Ioan Sbârciu. Subiectul expoziției – „Artă și război” – a fost și tema de cercetare în perioada școlii doctorale.
„Proiectul expozițional s-a conturat în urma înţelegerii vieţii ca un război continuu purtat de om. Suntem născuţi din război şi trăim în război. Astfel deducem că termenul război nu se limitează doar la a descrie conflictul dintre două state, popoare sau rase umane, el având în structura sa şi însemne ale spiritualităţii. Pentru a exista conflict este nevoie de cel puţin două părţi, un ideal şi un scop. Dacă întreg universul uman este construit pe principiul dualităţii viaţă-moarte, trup-suflet; nici termenului război nu-i putea lipsi această structură”, afirmă Ilie Mitrea.
Expoziția poate fi vizitată în perioada 22 martie 2021 – 15 mai 2021, în Palatul Princiar, Cetatea Oradea, etaj 2- Muzeul Orașului Oradea-Complex Cultural.
/EN/
The art exhibition “ABOUT ART AND WAR. armEGOrte ”
Artist: Ilie Mitrea
Location: Oradea City Museum-Cultural Complex, Princely Palace, Oradea Fortress, 2nd floor.
Period: March 22, 2021 – May 15, 2021
Curators: Diana Iancu (Oradea City Museum) and Dr. Alexandru Constantin Chituţă (Brukenthal National Museum)
Partners: Brukenthal National Museum and Cultural Association Painter Octavian Smigelschi
Oradea City Museum – Cultural complex in collaboration with the Brukenthal National Museum and the Cultural Association Pictor Octavian Smigelschi open on March 22, 2021 in the Princely Palace of the Oradea Fortress the exhibition of contemporary art entitled About art and war. armEGOrte, by Ilie Mitrea, an artist from Sibiu.
The curators of the exhibition Diana Iancu (Oradea City Museum-Cultural Complex) and Alexandru Constantin Chituță (Brukenthal National Museum) promise visitors an exhibition in which they will be able to explore famous characters of different history and cultures. The exhibition proposes to the public the theme of war. The opposite of war is not peace, but dialogue. We are invited to reflect on conflicts not on a purely historical level, but in a broader way, artistic and poetic, personal and collective, aesthetic and ethical. This is an exhibition that does not follow a chronological criterion and, therefore, intends to emphasize the absolute contemporaneity of each work, in an ever-present theme, such as that of war.
The artist Ilie Mitrea from Sibiu divides his time between the activity as a restorer at the Restoration Laboratory of the Brukenthal National Museum and his workshop, where he puts into colours his feelings and thoughts.
Ilie Mitrea is a graduate of the University of Art and Design from Cluj-Napoca, art department and doctor of fine arts with a work composed under the guidance of Ioan Sbârciu PhD. The subject of the exhibition – “Art and War” – was also the research topic during the doctoral school.
“The exhibition project was shaped by the understanding of life as a continuous war waged by man. We are born of war and we live in war. Thus, we deduce that the term war is not limited to describe the conflict between two states, peoples or human races, having in its structure and signs of spirituality. There must be at least two parts in a conflict, an ideal and a goal. If the whole human universe is built on the principle of the duality of life-death, body-soul; even the term war could not lack this structure “, says Ilie Mitrea.
The exhibition can be visited between March 22, 2021 – May 15, 2021, in the Princely Palace, Oradea Fortress, 2nd floor – Oradea City Museum-Cultural Complex.

Detalii

Începe:
22 martie
Se termină:
15 mai
Eveniment Category:

Loc de desfășurare

Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural
Cetatea Oradea, Str. Iancu de Hunedoara 10
Oradea, Bihor 410520 Romania
+ Hartă Google

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*