Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Sibiu: Expoziția: Bolesław Biegas. Când arta întâlnește politica Artist: Bolesław Biegas

23 March - 2 May

Expoziția: Bolesław Biegas. Când arta întâlnește politica
Artist: Bolesław Biegas
Locul de desfășurare: Casa Albastră, Sala Multimedia
Perioada: 23.03 – 2.06.2019
Vernisaj: Sâmbătă, 23 martie, orele 13:00
Curator: Piotr Sarzińsky
Coordonator MNB: Dr. Alexandru Sonoc
Parteneri: Muzeul Național din Gdańsk, Muzeul Bolesław Biegas din Varșovia, Institutul Adam Mickiewicz din Varșovia

Text engleză: Piotr Sarzińsky; traducere română Alexandru Sonoc, materiale informative puse la dispoziție de A. Sonoc
În martie 1907, curând după deschiderea faimosului Salon des Indépendents de la Paris, poliția a intrat în spațiul expozițional și a rechiziționat tabloul “Războiul Ruso-Japonez” prezentat acolo. Justificarea era scurtă: violarea regulilor bunelor moravuri și insultă publică adusă capului statului. Ba chiar nouă capete, a tot atâția conducători, erau prezente pe pânză, într-o să-i zicem “manieră neconvențională”. Un an mai târziu, la următorul Salon des Indépendents, situația s-a repetat. Comisarul de Poliție de la Champs-Elysées s-a asigurat personal că în prima zi de după deschiderea expoziției nu mai puțin de 6 tablouri al căror erou era împăratul Wilhelm II vor dispărea. În ambele cazuri, eroul scandalului a fost artistul polonez Bolesław Biegas, care trăia de un an în capitala franceză, unde a rămas până la moartea sa, în 1954. Amândouă aceste evenimente au fost larg dezbătute nu numai în presa franceză, ci și de către ziarele din multe țări europene. Din fericire, scandalosul tablou din 1906 și alte două lucrări din seria dedicate lui Wilhelm II au supraviețuit până azi și vor fi prezentate – pentru prima oară în public – în expoziția noastră.
Dar nu doar acestea. Cu toate că Biegas este cunoscut iubitorilor de artă, în special drept creator de sculpturi simbolice și decorative, așa-numitele portrete sferice de femei, în arta sa el s-a referit totuși în mod repetat și la subiecte mai serioase, atingând problemele războiului, violenței, luptei dintre bine și rău, relația dintre monden și legile universului. A procedat la fel, din nou, în cursul Primului Război Mondial, creând seria de tablouri intitulată “Demonii Războiului”, în care reflecția asupra tragediei războaielor se amestecă cu imaginația artistului despre… războiul sexelor. Au fost create peste 50 de astfel de lucrări, iar o duzină sau cam așa vor fi prezentate în expoziție.
Și în sfârșit, cel mai descumpănitor ciclu, datat în 1945-1946, reprezintă portretele a 18 dintre cei mai importanți lideri mondiali ai sec. XX. Reprezentați pe un fundal cu sfere cosmologice, cu zâmbete misterioase și surprinzătoare gesturi ale mâinilor, este destul pentru a-l intriga pe privitor. Este un ciclu extraordinar, nu numai din punct de vedere artistic, ci și psihologic. Este pentru că figurile negative ale acelor ani (Hitler, Mussolini, Franco) au fost prezentate în același mod ca și învingătorii din război (Churchill, Roosevelt) sau personajele pozitive (Gandhi). O serie care crează o excelentă ocazie de a reflecta la relația dintre artă și politică, la ideologie, la morală, la vină etc. Aceste lucrări au fost prezentate doar o singură dată în timpul vieții artistului, într-o mică expoziție în atelierul său. Azi, după aproape 70 ani, ele au fost făcute accesibile unei audiențe mai largi. Și în ciuda trecerii atâtor decenii, el încă stârnește interes și nu își dezvăluie tainele.
Expoziția “Bolesław Biegas. Când arta întâlnește politica” prezintă două atitudini ale artistului față de politică. Prima (tablourile antebelice), pline de implicare, cu un clar focus jurnalistic, în care simbolismul intervine cu umor și chiar cu satiră, în timp ce totul este subordonat exprimării propriilor vederi ale artistului-patriot și ale artistului preocupat de consecințele războaielor și conflictelor internaționale. Și a doua, din 1945/1946: a observatorului imparțial. Un artist în vârstă de aproape 70 de ani portretizează politica cu distanțare, surprinzând dat fiind faptul că el este conștient de teribila tragedie a anilor care au trecut. Nu există câștgători sau perdanți, nici mântuitori sau monștri. Sunt politicieni. Este dificil de estimate dacă este o expresie a oboselii vechii lumi, o expresie a necredinței sau poate a credinței că în orice situație particulară politica este similară cu cea a situației generale. Și este fascinație aici? Se pare că nu, cu toate că este o chestiune de interpretare. Este, din acest punct de vedere, un ciclu unic, dar și o surprinzătoare evoluție creatoare.
În mod interesant, la Biegas nu este nimic mai frecvent în istoria sec. XX care îi asociază pe creatori cu politica: fascinația puterii, aluziile ideologice sau pur și simplu o servire oportunistă a conducătorilor în funcție. Atât fațeta politică, cât și cea artistică a lui Biegas sunt departe de ceea ce, cel mai frecvent, asociem cu această direcție: arta regimurilor totalitare (stalinism, fascism). Expoziția poate fi un mare punct de început pentru întrebări despre datoria artistului de a ocoli lumea și puterea, dar și despre primejdiile, capcanele și limitările acestui tip de de “idilă” cu politica. În același timp, el dezvăluie fragmente virtual necunoscute, încă fascinante din realizările acestui artist încă puțin cunoscut sau deloc apreciat.
În afara seriei de tablouri, mai multe sculpturi ale artistului vor fi prezentate în expoziție. Va fi un fel de contrapunct expozițional pentru tablourile prezentate. Ca sculptor, Biegas și-a început cariera și ca sculptor și-a atins primele mari succese. Și încă din 1925 a abandonat complet această formă de expresie artistică, dedicându-se complet picturii.
Toate lucrările prezentate în expoziție provin de la Muzeul Biegas din Varșovia. Expoziția a fost prezentată până acum la Muzeul Național din Gdańsk, la Muzeul Național din Kielce și, într-o versiune mai restrânsă, la Muzeul Silezian, iar la sfârșitul lui 2019 va vizita și Muzeul Contemporan din Wrocław. În 2020, alte ediții sunt planificate în Elveția și Germania.
Curatorul expoziției este Piotr Sarzyński, un publicist și promotor de artă la cea mai mare revistă poloneză de opinie, “Polityka”.
Pentru mai multe informații vezi Bolesław Biegas – wybitny polski artysta – Kolejna witryna oparta na WordPressie

/EN/
Exhibition: Bolesław Biegas. When art meets politics
Artist: Bolesław Biegas
Location: Casa Albastră/Blue House, Multimedia Hall
Duration: 23.03 – 2.06.2019
Opening: Saturday, March 2, 1:00 pm
Curator: Piotr Sarzińsky
Brukenthal Museum Coordinator: Dr. Alexandru Sonoc
Partners: Gdańsk National Museum, Bolesław Biegas Museum in Warsaw, Adam Mickiewicz Institute in Warsaw

English text Piotr Sarzińsky; Romanian translation A. Sonoc; informative materials from A. Sonoc
In March 1907, soon after the opening of the famous Paris Salon des Independents, police entered the exhibition area and requisited the painting “The Russian-Japanese War” presented there. The justification was short: violation of the rules of good custom and public insult of the head of state. And even nine heads, for as many leaders are presented on the canvas in a so to say unconventional manner. A year later, at the next Salon des Independents, the situation repeated itself. The Police Commissioner from Champ-Elysees personally made sure that the first day after the opening of the exhibition, as many as six paintings would disappear, the hero of which was Emperor Wilhelm II. In both cases, the hero of the scandal was the Polish artist Bolesław Biegas, who lived in the French capital from only a few years earlier, where he remained to his death in 1954. Both these events were widely discussed not only by the French press but also by newspapers in many European countries. Luckily, the scandalous picture from 1906 and other two works from the series devoted to William II have survived to this day and all of them will be shown – for the first time in public – at our exhibition.
But not just them. Although Biegas is known to art lovers mainly as the creator of symbolic sculptures and decorative so-called portraits of beautiful spherical women, however, in his work he repeatedly referred to more serious topics, touching on issues of war, violence, the struggle between good and evil, the relation between worldliness and the laws of the universe. Again he did so during the First World War by creating a series of paintings entitled “Demons of War”, in which the reflection on the tragedy of wars mixes with the imaginations of the artist about … the war of the sexes. Over 50 of these works were created, and a dozen or so will be shown at the exhibition.
And finally, the most puzzling cycle, dated to 1945-1946, depicting portraits of eighteen of the most important world leaders of the twentieth-century. Depicted on a background of cosmological spheres, with mysterious smiles and surprising hand gestures is enough to intrigue the viewer. This is an extraordinary cycle, not only from an artistic but also from a psychological point of view. For the negative figures of those years (Hitler, Mussolini, Franco) were presented in the same way as the victors of the war (Churchill, Roosevelt) or positive figures (Gandhi). A series that creates an excellent opportunity to reflect on the relationship between art and politics, ideology, morality, guilt, etc. These works have been shown only once during the artist’s lifetime, at a small exhibition in his studio. Today, after over 70 years, they have been made available to a wider audience. And despite the passage of so many decades, he still causes interest and does not reveal his secrets.
The exhibition “Bolesław Biegas. When art meets politics” presents two attitudes of the artist towards politics. The first (pre-war paintings), full of commitment, with a clear journalistic focus, where symbolism intertwines with humour and even satire, while everything is subordinated to expressing their own views of the artist-patriot and artist concerned with the consequences of wars and international conflicts. And the second, from 1945/1946: a dispassionate observer. A nearly 70-year-old artist portrays politics with a distance, surprising given the fact that he is aware of the terrible tragedy of the past years. There are no winners or losers, no saviours or monsters. There are politicians. It is difficult to assess whether it is an expression of the old world’s weariness, an expression of unbelief or perhaps the belief that the policy in each issue is similar in general. And is there fascination here? It seems not, although this is a matter of interpretation. This is an absolutely unique cycle in this respect, but also a surprising creative evolution.
Interestingly, there is nothing in Biegas that most often in the history of the twentieth century associated the creators with politics: the fascination with power, ideological hints or simply an opportunistic serving of the current rulers. Both Biegas’ political and artistic faces are far from what we most often associate with this thread: the art of totalitarian regimes (Stalinism, fascism). The exhibition can be a great starting point to asking questions about the artist’s duty to the surrounding world and power, but also about the dangers, ambushes and limitations of this type of “romance” with politics. At the same time he reveals virtually unknown, yet fascinating fragments of the achievements of this still little known nor appreciated artist.
Apart from three series of paintings, several sculptures of the artist will be shown at the exhibition. They will be a kind of exhibition counterpoint for the presented paintings. As a sculptor, Biegas began his career and as a sculptor he achieved his first great successes. And yet in 1925 he completely abandoned this form of artistic expression, devoting himself completely to painting.
All works presented at the exhibition come from the Biegas Museum in Warsaw. The exhibition has been shown so far at the National Museum in Gdańsk, the National Museum in Kielce and – in a trimmed version – at the Silesian Museum, and at the end of 2019 it will also visit the Contemporary Museum in Wrocław. In 2020, further editions are planned in Switzerland and Germany.
The curator of the exhibition is Piotr Sarzyński, a publicist and promoter of art for the largest Polish weekly opinion magazine “Polityka”.
More information on Bolesław Biegas – wybitny polski artysta – Kolejna witryna oparta na WordPressie

Detalii

Start:
23 March
End:
2 May
Eveniment Category:

Loc de desfășurare

Casa Albastră – Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Piața Mare, nr. 5
Sibiu,SibiuRomania
+ Harta Google
Sit web:
http://www.brukenthalmuseum.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *