Loading Events
 
 
Duplex expozițional: Bruno Maria Brad: Monumental – Drawing inside and out
Locul de desfășurare: Palatul Brukenthal, Cabinetul de Cartografie, Piaţa Mare, Nr. 4, Sibiu și Muzeul de Artă Contemporană, Str. Tribunei, Nr. 6
Perioada: 7.07 – 29.08.2021
Vernisaj: Miercuri, 7 iulie, orele 13:00, grădina Palatul Brukenthal
Curatori: dr. Dana Roxana Hrib, Alexandra Gălăbuț
Partener: Festivalul Internațional de Teatru Sibiu
Acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu
Arta lui Bruno Bradt și structura expozițiilor sale condensează întreaga istorie a desenului, dezvăluind (prin opțiunile compoziționale, cromatica și tematica lucrărilor) un artist ancorat în tendințele prezentului. Dar, dincolo de aceste aspecte, el rămâne fidel tradiției vechilor maeștri: desenul este academic, la cele mai înalte standarde, modelele sunt reale, conectate sub aspect sentimental și psihologic, figurativul este ilustrat cu realism fotografic.
Narațiunea care susține toate demersurile întâlnirii lui Bruno Bradt cu publicul, descrie propria sa experiență de viață, redată firesc, prin arta desenatorului echilibrat, sigur pe valențele sale, de la schițele de studiu la lucrări monumentale, a căror complexitate rezultă din realitatea imediată, fără a recurge la artificiu, conceptualizări forțate sau abstractizare.
Subiectele lucrărilor sunt alese în funcție de interesul pentru lumea naturală. Astfel, artistul alege preponderent portretul realist, în care sentimentele firești sau contradictorii, imperfecțiunile, armonia sau izolarea devin atuuri; modelele sunt oameni reali, membri ai familiei, prieteni, persoane marginalizate social, artistul însuși ca personaj martor al diverselor scene sau momente în timp. Aspecte adeseori combătute, ignorate sau negate în cultura de masă, constituie imboldul libertății și creației sale artistice: oamenii lui Bruno Bradt sunt frumoși deoarece sunt bolnavi, bătrâni, inadaptați, dependenți, săraci, despărțiți, debusolați, uitați în sau dincolo de această viață.
De la simple lucrări monocrome, în creion grafic, la triptice și ansambluri cu dimensiuni monumentale, realizate în culori acrilice, pastel și guașă pe carton reciclat, remarcăm aspectele ce țin de vestimentație și atributele/obiectele persoanelor reprezentate (în maniera portretelor consacrate în Renaștere), evidențierea cromatică a detaliilor specifice, reluarea post-contemporană a temelor iconografice.
Atunci când desenează un obiect sau o figură umană, un artist experimentat acordă o importanță egală ariilor de compoziție din interiorul și exteriorul siluetei. Exteriorul este denumit spațiu negativ, iar Bruno Bradt îi conferă profunde valori filozofice prin schițarea estompată sau golirea de conținut grafic, lăsând loc pentru un dialog pe care omul mileniului trei este dator să îl reconsidere. Până atunci, artistul completează acest gol cu texte, poezii, rugăciuni, gânduri și idei venite în compensația golului din sufletul și gândirea semenilor săi.
Într-o societate contemporană cu expresie facială pe jumătate acoperită, segmentarea unor portrete, din creația lui Bruno Bradt, conferă actualitate volumetriei, amintindu-ne bucuria expresivității ne-ocultate. Ideile exprimate prin puterea personajelor sale sunt puse în valoare de un puternic contur intelectual, fundamentat pe curaj, dialog și empatie iar realismul abordării grafice ne amintește cum noi, oamenii, avem nevoie să conștientizăm viața ca o valoare comunitară, pentru a putea exista în continuare, tineri și bătrâni, bogați și săraci, pierduți și regăsiți, asemenea personajelor din portretele vechilor maeștri.
/EN/
Exhibition duplex: Bruno Maria Brad: Monumental – Drawing inside and out
Location: Brukenthal Palace, Cartography Cabinet, Grand Square, No. 4, Sibiu and the Museum of Contemporary Art, Tribunei Street, No. 6
Duration: 7.07 – 29.08.2021
Opening: Wednesday, July 7, 1:00 pm, Brukenthal Palace’s garden
Curators: Dr. Dana Roxana Hrib, Alexandra Gălăbuț
Partner: Sibiu International Theater Festival
Action co-financed by the City Hall of Sibiu
Bruno Bradt’s art and the structure of his exhibitions condense the entire history of drawing, revealing (through the compositional options, chromatic and thematic works) an artist anchored in the trends of the present. But, beyond these aspects, he remains faithful to the tradition of the old masters: the drawing is academic, at the highest standards; the models are real, connected in a sentimental and psychological aspect, while the figurative is illustrated with photographic realism.
The narrative that supports all the steps of Bruno Bradt’s meeting with the public, describes his own life experience, naturally rendered, a well-balanced artist sure of his valences, from study sketches to monumental works, whose complexity results from immediate reality, without resorting to artifice, forced conceptualizations or abstraction.
The subjects of his works are chosen according to the interest in the natural world. Thus, the artist mainly chooses the realistic portrait, in which natural or contradictory feelings, imperfections, harmony or isolation become assets; the models are real people, family members, friends and socially marginalized people, the artist himself as a witness to various scenes or moments in time. Aspects often fought, ignored or denied in mass culture, are the impetus for his freedom and artistic creation: Bruno Bradt’s people are beautiful because they are sick, old, maladapted, dependent, poor, separated, confused and forgotten in or beyond this life.
From simple monochrome works, in graphic pencil, to triptychs and ensembles of monumental dimensions, made in acrylic, pastel and gouache colors on recycled cardboard, we notice the aspects related to clothing and the attributes / objects of the represented persons (in the manner of Renaissance portraits), chromatic highlighting of specific details, post-contemporary resumption of iconographic themes.
When drawing an object or a human figure, an experienced artist gives equal importance to the areas of composition inside and outside the silhouette. The exterior is called negative space, and Bruno Bradt gives it deep philosophical values through blurred sketching or emptying of graphic content, leaving room for a dialogue that the man of the third millennium is obliged to reconsider. Until then, the artist fills this void with texts, poems, prayers, thoughts and ideas that come to compensate for the emptiness in the soul and thinking of his fellows.
In a contemporary society with a half-covered facial expression, the segmentation of some portraits, created by Bruno Bradt, gives topicality to the volume, reminding us of the joy of non-hidden expressiveness. The ideas expressed through the power of his characters are highlighted by a strong intellectual outline, based on courage, dialogue and empathy; the realism of his graphic approach reminds us how we humans need to be aware of life as a community value in order to continue, young and old, rich and poor, lost and found, like the characters in the portraits of the old masters.

Details

Start:
7 July, 2021
End:
29 August, 2021
Event Category:

Organizer

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
View Organizer Website

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *