Loading Events
 
 
Expoziția: Salonul Interjudețean de Arte Vizuale al Filialei UAP Sibiu 2021
Eveniment organizat în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Sibiu 2021
Expun artiști din Filialele UAP Sibiu, Suceava, Deva, București
Organizatori: Filiala Sibiu a UAPR, Muzeul Național Brukenthal, Teatrul Național Radu Stanca
Coordonatori: Ioan Tămâian, președintele UAP Sibiu și Prof.univ.dr. Sabin Adrian Luca, Managerul Muzeului Național Brukenthal
Locul de desfăşurare: Galeria UAP Sibiu, Piața Mare nr. 12 și
Muzeul Național Brukenthal, Sala de expoziții temporare din curtea a doua, Piața Mare, nr. 4
Durata: Galeria UAP Sibiu: 12.08.-14.09.2021
Muzeul Național Brukenthal: 12.08.-26.09.2021
Vernisaj: 12 august, ora 13.00, la Galeria UAP Sibiu, Piața Mare nr. 12
Curator: Dr. Iulia Mesea
Text oferit de curatorul expoziției
Filiala Sibiu a Uniunii Artiștilor Plastici se alătură îndemnului Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu 2021: „Construim speranța împreună”, organizând, în cadrul Festivalului, în colaborare cu Muzeul Național Brukenthal, Salonul Interjudețean de Arte Vizuale al Filialei UAP Sibiu 2021.
Evenimentul se conectează și sărbătoririi a 300 de ani de la nașterea Baronului Samuel von Brukenthal (1721-1803) – personalitate excepțională a vieții culturale și politice central-europene – al cărui „model cultural” a marcat peste secole profilul spiritual al acestui spațiu. Una dintre contribuțiile baronului a fost aceea de a susține activitatea artiștilor locali care i-au fost contemporani. Datorită lui, învățământul artistic din Sibiu a avut forță și continuitate pe parcursul secolelor următoare, influențând, peste timp, ceea ce suntem azi. Tema principală a expoziției s-a impus astfel, firesc, salonul fiind dedicat speranței într-un viitor senin și sigur, fundamentat pe rădăcinile solide ale tradiției. Vom celebra opera culturală a Baronului Brukenthal, spiritul său iluminist și al secolului care a afirmat și a îndemnat la „bucuria de a trăi clipa” și de a construi viitorul împreună, sub semnul Cunoașterii și Frumuseții.
Tradiția anilor trecuți, de a invita artiști din alte filiale, continuă, de data aceasta invitații aparțin Filialelor UAP din Suceava, Deva și București. Prin lucrări de pictură, grafică, sculptură și artă decorativă, Radu Aftenie, Călin Baciu, Ioan Cândea, Anca-Diana Giura, Mirela Maier-Miclăuș, Ștefan Orth, Ileana Selbing, Olimpia Coman-Sipeanu, Dumitru-Florian Toma se raportează la figura guvernatorului Transilvaniei și la spațiul pe care l-a construit pentru a-i fi reședință gubernială și a-i adăposti colecțiile, palatului baroc din Piața Mare. Daniela-Maria Bădilă, Andrea Bernath-Doncuțiu, Vadim Crețu, Eugen Dornescu, Cristina Fău, Antonela Giurgiu, Doina Reghiș-Ionescu, Andrei Popa, Ion Tămâian, prin motive, teme sau forme specifice, prin atmosfera de taină, prin compozițiile dense și dinamice și/sau eleganța strălucitoare, acordând un loc special decorativului, conectează prezentul la spectacolul artei epocii barocului. Sorin Dumitru Baciu, Ovidiu Buzec, Marius David, Oana Ruxandra Hrișcă, Constantin Ilea, Neculai Moroșan, Ioan Muntean, Crina Oprean, Raluca Oros, John Pârva, Cătălin Precup, Lucia Pușcașu, Ana-Maria Rugescu, Camelia Rusu-Sadovei, Cristina Simu, Florin Viorel aduc, pe simezele expoziției, medii și limbaje dintre cele mai variate, probând un apetit special pentru experiment, explorând lumea/existența sau adâncindu-se în analize ale sinelui, provocându-ne la gesturi similare.
Prin lucrările aflate pe simezele sălilor Galeriei UAP Sibiu și ale Muzeului Național Brukenthal, artiștii din Sibiu, Suceava, Deva și București prezenți la Salonul Filialei Sibiu a UAPR 2021 afirmă speranța că vom reuși să ne împlinim proiectele așa cum le gândim, că vom putea trăi și crea în lumină, armonie și bucurie. O expoziție cu sugestii de epocă baroc, care celebrează prezentul, văzut prin prisma istoriei culturale a acestor locuri, o oglindă a ceea ce suntem azi, modelați de mari înaintași.
Dr. Iulia Mesea
/EN/
Exhibition: Inter-County Visual Arts Salon of the UAP Sibiu 2021 Branch
Event organized within the Sibiu International Theater Festival 2021
Artists from the UAP Sibiu, Suceava, Deva, Bucharest Branches on display
Organizers: UAPR Sibiu Branch, Brukenthal National Museum, Radu Stanca National Theatre
Coordinators: Ioan Tămâian, president of UAP Sibiu and Sabin Adrian Luca PhD, Manager of the Brukenthal National Museum
Venue: UAP Sibiu Gallery, 12, Large Square
Brukenthal National Museum, Temporary Exhibition Hall in the Second Courtyard, 4, Large Square
Duration: UAP Sibiu Gallery: 12.08.-14.09.2021
Brukenthal National Museum: 12.08.-26.09.2021
Opening: August 12, 1 p.m., at the UAP Sibiu Gallery, 12, Large Square
Curator: Iulia Mesea PhD
The Sibiu branch of the UAPR joins the call of the Sibiu International Theatre Festival 2021, “Building hope together”, organizing, within the Festival, in collaboration with the Brukenthal National Museum, the Inter-County Visual Arts Salon of the UAP Sibiu 2021 Branch.
The event is also connected to the celebration of the 300th anniversary of the birth of Baron Samuel von Brukenthal (1721-1803), an exceptional personality of Central European cultural and political life, whose “cultural model” marked the spiritual profile of this space over centuries. One of the baron’s contributions was the support of the work of local artists who were his contemporaries. Thanks to him, the artistic education in Sibiu has had strength and continuity during the following centuries, influencing, over time, what we are today. The main theme of the exhibition was thus suggested, the exhibition being dedicated to the hope for a bright and secure future, based on the solid roots of tradition. We will celebrate the cultural work of Baron Brukenthal, and the spirit of the Enlightenment that promoted and urged the “joy of living the moment” under the sign of Knowledge and Beauty.
The tradition of the past years, to invite artists from other branches, continues, this time the invitation was addressed to the UAP Branches from Suceava, Deva and Bucharest.
Through works of painting, graphics, sculpture and decorative art, Radu Aftenie, Călin Baciu, Ioan Cândea, Anca-Diana Giura, Mirela Maier-Miclăuș, Ștefan Orth, Ileana Selbing, Olimpia Coman-Sipeanu relate to the figure of the governor of Transylvania and his governmental residence, the baroque Palace in Piața Mare. Daniela-Maria Bădilă, Andrea Bernath-Doncuțiu, Vadim Creţu, Eugen Dornescu, Cristina Fău, Antonela Giurgiu, Doina Reghiș-Ionescu, Andrei Popa, Ion Tămâian, through specific motifs, themes or forms, through a mysterious atmosphere, through dense and dynamic compositions and / or brilliant elegance, giving a special part to the decorative, connect the present to the spectacular art of the baroque epoch. Sorin Dumitru Baciu, Ovidiu Buzec, Marius David, Oana Ruxandra Hrișcă, Constantin Ilea, Neculai Moroșan, Ioan Muntean, Crina Oprean, Raluca Oros, John Pârva, Cătălin Precup, Lucia Pușcașu, Ana-Maria Rugescu, Camelia Rusu-Sadovei, Cristina Simu, Dumitru-Florian Toma, Florin Viorel bring to the exhibition, most varied techniques and languages, proving a special appetite for experiment, exploring the world / existence or delving into self-analysis, challenging us to similar gestures.
Through the works exhibited in the UAP Gallery and in the Brukenthal National Museum, the artists affirm the hope that we will be able to fulfill our projects, that we can live and create in light, harmony and joy. An exhibition with suggestions of the Baroque, which celebrates the present, seen through the perspective of the cultural history of these places, a mirror of what we are today, shaped by great forerunners.

Details

Start:
12 August, 2021
End:
14 September, 2021
Event Category:

Organizer

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
View Organizer Website

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *