Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Sibiu: Donația Gheorghe Suciu dedicată Centenarului Marii Uniri

7 decembrie, 2018 - 7 ianuarie, 2019

Expoziția: Donația Gheorghe Suciu dedicată Centenarului Marii Uniri
Locul de desfășurare: Palatul Brukenthal, Sălile de Expoziții Temporare
Durata: 9.12.2018-9.01.2019
Vernisaj: Vineri, 7 decembrie, orele 13:00
Curator: Dr. Alexandru Sonoc
Donația lui Gheorghe Suciu este dedicată Centenarului Marii Uniri și, fiind făcută încă la sfârșitul anului 2017, poate fi considerată ca fiind prima dintre donațiile dedicate acestui eveniment.
Gheorghe Suciu s-a născut în 1927, la Vințu de Jos, jud. Alba. A urmat Școala de Arte și Meserii (specialitatea Textile) din Timișoara (1942-1946), apoi Liceul Nikolaus Lenau din Timișoara și Școala Militară de la Radna. După ce a fost restructurat din armată pentru convingerile sale politice, s-a stabilit mai întâi la Timișoara, unde a muncit în domeniul industriei chimice și de prelucrare a lemnului. În 1981 s-a stabilit la Alba Iulia, unde a lucrat în distribuția cinematografică. Gheorghe Suciu a debutat relativ târziu, în 1987, ca pictor autodidact influențat de pictorul profesionist local Laurențiu Jianu. Curând după 1989, odată cu liberalizarea turismului intern și extern și a circulației persoanelor, producția sa artistică a lui Gheorghe Suciu intenționa să profite de nevoia crescută de suveniruri, intervenită după dispariția producției artizanale cooperatiste, anterior subvenționată și dirijată de către stat.
Pictorul fost atras îndeosebi de peisajele citadine și de diferite monumente, pe care însă adesea le-a pictat nu după natură, ci după cărți poștale ilustrate sau după fotografii, într-o manieră modernă, influențată de impresionism, expresionism și postimpresionism, adeseori însă cu evidente inflexiuni naive. Adeseori, imaginile care l-au inspirat sunt vechi de mai multe decenii, datorită atât interesului său de a reda peisajele și monumentele așa cum erau, respectiv cum el le-ar fi putut vedea cu mult timp în urmă, în acord și cu unele cerințe ale pieței de suveniruri.
A pictat și naturi moarte, adesea fiind vorba de flori în vase preistorice, care se remarcă prin redarea precisă a decorului ceramicii și al țesăturilor tradiționale românești, datorită convingerii sale în existența unei continuități culturale și artistice multimilenare.
Fiind un autodidact, a fost considerat un pictor amator și ca atare în 2013 a devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Alba. Spre deosebire de alți artiști din această categorie, și-a văzut opera larg popularizată, prin intermediul a mai multe cataloage de expoziție, publicate cu sprijinul Consiliului Județean Alba și al Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Apropiindu-se de sfârșitul vieții, Gheorghe Suciu a donat numeroase dintre lucrările sale muzeelor de artă din Sebeș, Alba Iulia, Sibiu și Timișoara.
Opera sa are o anume valoare documentară, pentru că reflectă o viziune patriotică de factură populară asupra istoriei naționale: alături de clișeele mitologizante enculturate, specifice discursului educativ și politic, dar și producției culturale influențate de acestea din perioada interbelică și din ultima parte a regimului comunist (perpetuate în diferite ocazii și la începutul sec. XXI) se regăsește și percepția personală a artistului asupra evenimentelor al căror martor a fost, vreme de aproape un veac, așa cum rezultă din savuroasele sale amintiri, publicate abia în 2014 și din care unele mici fragmente sunt adesea citate și în comentariile critice din cataloagele expozițiilor sale.

/EN/
Exhibition: Gheorghe Suciu Donation on the occasion of Great Union Centennial
Location: Brukenthal Palace, Temporary Exhibition Halls
Duration: 9.12.2018-9.01.2019
Opening: Friday, December 7, 1:00 pm
Curator: Dr. Alexandru Sonoc
Gheorghe Suciu dedicated his donation to the Centennial of the Great Union. Being made already in late 2017, it may be considered as the first donation dedicated to this event.
Gheorghe Suciu was born in 1927, in Vințu de Jos, Alba County. He attended the School for Arts and Handicrafts (Textile branch) in Timișoara (1942-1946), then the Nikolaus Lenau High School in Timișoara and the Military School in Radna. After he was dismissed from the army, due to his political opinions, he settled at first in Timișoara, where he worked in the chemical industry and in the word-working industry. In 1981 he settled in Alba Iulia, where he worked in the public network of cinemas. Gheorghe Suciu debuted quite late, in 1987, as a self-taught painter influenced by the local professional painter Laurențiu Jianu. Soon after 1989, with the liberalization of the domestic and foreign tourism and the free movement of people after the fall of the Communist regime, Gheorghe Suciuʼs artistic production intended to take advantage of the increased need for souvenirs, after the disappearance of the cooperative artisanal production, previously subsidized and managed by the state.
The painter was particularly attracted by the cityscapes and by various monuments, which he depicted not according to the nature, but after illustrated post cards or photographs, in a modern manner, influenced by Impressionism, Expressionism and Post-Impressionism, sometimes with obvious naive inflections. Often, the images which inspired him are several decades old, due to his interest to depict the landscapes and the monuments as they were, respectively as he might have seen them much time ago difficulty to work, according as well with certain demands on the souvenirs market.
He painted also still lives, often flowers in prehistorical vases, noted for the accurate depiction of the ornament on these ceramics and on the traditional Romanian cloths, due to his belief in the existence of a multi-millennial cultural and artistic continuity.
Being a self-taught painter, he was considered to be an amateur. Therefore, he became a member of the Alba branch of the Visual Artistsʼ Union in 2013. Unlike other artists of the same category, he saw his work widely popularized by several exhibition catalogues published with the support of the Alba Countyʼs Council and of the National Museum of the Union in Alba Iulia. Closing to the end of his life, Gheorghe Suciu donated several of his works to the art museums in Sebeș, Alba Iulia, Sibiu and Timișoara.
His work has a certain documentary value, as it reflects a patriotic popular view on the national history: besides encultured mythologizing clichés, specific to the educational and political speech as well as to the cultural production influenced by them in the Interwar period and during the last decades of the Communist regime (perpetuated in various occasions in the early 21st c. too) can be noted also the artistʼs personal perception of the events whose witness he was for almost a century, as resulting from his pleasant memories, published only in 2014, of which some small fragments are often quoted in the critical comments to the catalogues of his exhibitions.

Details

Start:
7 decembrie, 2018
End:
7 ianuarie, 2019
Event Category:

Organizer

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
View Organizer Website

Venue

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Piața Mare, Nr. 5
Sibiu, Sibiu 550163 Romania
+ Google Map
View Venue Website